دسامبر 5, 2023

snowflakes

توسط گروهی از متخصصان صنعت نرم افزار در رادیو بیدار کانادا: طلیعه دوانی، ابراهیم باقرنژاد، ابراهیم باقر نژاد، عمران مرادیان، تورج لاله و محمد...
Follow by Email
YouTube615
LinkedIn188
LinkedIn
Share
Instagram315
Telegram702