آوریل 16, 2024

microsoft

گفتگوی گروهی از متخصصان صنعت نرم افزار در کانادا:  شریف یزدیان، مهدی شکوهی، محمد نادی، یوسف عمادی ، فرشاد کاظمی و امین فرد با...
Follow by Email
YouTube700
LinkedIn210
Instagram376
Telegram935