می 21, 2024

clean code

گفتگوی گروهی از متخصصان صنعت نرم افزار در کانادا: طلیعه دوانی، محمد نادی، مهدی شکوهی، شریف یزدیان و یوسف عمادی https://youtu.be/eTbLMS1fg-Y خلاصه ای از...
YouTube748
LinkedIn246
Instagram407
Telegram1k